Gərayev Vahid Vaqif oğlu 12 avqust 1975 – ci ildə Şamaxı rayonunun Qəleybuğurd kəndində anadan olmuşdur.1992 – ci ildə Qəleybuğurd kənd orta məktəbini bitirmiş və həmin il Azərbaycan Kooperasiya İnstitutunun “Aqrar sənaye kompleksi sahələrininiqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisası üzrə “İqtisad” fakültəsinə daxil olmuşdur. 1996 – cı ildə göstərilən ixtisas üzrə həmin ali məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

1998 – ci ildən 2001 – ci ilə qədər “Mesanat” firmasında iqtisadçı vəzifəsində işləmişdir.                              2001 – ci ildən etibarən Azərbaycan Kooperasiya Universitetində işləyir.O, 2001-2012 – ci illərdə universitetin tədris şöbəsinin inspektoru,həmçinin 2004 – cü ildən “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasında 0.5 ştat müəllim, baş müəllim, hal-hazırda isə dosent vəzifəsində çalışır.

2012- ci ildə Azərbaycan  Elmi – Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunda 08.00.05 – “Xalq təsərrüfatıın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” (kənd təsərrüfatı) şifrəsi üzrə “Qloballaşma şəraitində aqrar bazarın inkişafı və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2017 – ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

2012-2015 – ci illərdə “İdarəetmə” fakültəsində, 2015-2018 – ci illərdə isə “Dünya iqtisadiyyatı və Kommersiya” fakültəsində dekan müavini vəzifəsində işləmişdir.

24 elmi əsərin, 16 elmi məqalə və tezisin, 1 dərs vəsaitinin, 1 metodik vəsaitin, 6 fənn proqramının müəllifidir.

2018 – ci ildən Bakı Biznes və Kooperasiya Kollecinin “Biznes və İdarəetmə” şöbəsində şöbə müdiri vəzifəsində işləyir.

Şöbədə  6  ixtisas  üzrə  kadr  hazırlığı  aparılır.

  1. Menecment
  2. Marketinq
  3. Kommersiya
  4. Bələdiyyə  təsərrüfatının  təşkili
  5. Sığorta işi
  6. Arxiv işi və kərgüzarlıq

Şöbənin  işi  Təhsil  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının  Qanununa,  “Orta  ixtisas  təhsili  müəssisələri  şöbələrinin  işinin  təşkili”  haqqında  əsasnaməyə,  kollecin  nizamnaməsinə  və  hər  tədris  ili  üçün  şöbənin  tərtib  təsdiq  edilmiş  planına  müvafiq həyata  keçirilir.

Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər  Kabinetinin  26  dekabr  2013-cü  il  tarixli  354  saylı  qərarına  və  Azərbaycan  Respublikası  Təhsil  Nazirinin  31.01.2014-cü  il  tarixli  101  saylı  əmrinə  müvafiq  olaraq  2014/2015-ci  tədris  ilindən  tədrisin  kredit  sistemi  ilə  təşkilinə  keçilmişdir.

Şöbədə  Tələbə  gənclərin  fiziki  və  mənəvi  tərbiyəsinin,  hüquq  və  düşüncəsinin  hüquq  mədəniyyətinin  inkişaf  etdirilməsi,  xalqımızın  milli-mənəvi  dəyərlərinin  təbliği  işinin  təşkili  sahəsində  əməli  tədbirlər  planlaşdırılıb  həyata  keçirilir.

Tələbələrin  Diplomqabağı  istehsalat  təcrübəsi  Bakı  Şəhəri  üzrə  rayon  bələdiyyə  idarələrində  Kontinental  marketlərdə  gömrük  məntəqələrində  təşkil  olunur.

Şöbənin  işi  Təhsil  haqqında  Azərbaycan  Respublikasının  qanununa,  kollecin  nizamnaməsinə  Təhsil  Nazirliyinin  müvafiq  normativ  sənədlərinə  müvafiq  təşkil  olunub  aparılır.

2014/2015-ci  tədris  ilindən  şöbədə  tədrisin  kredit  sistemi  ilə  təşkilinə  keçilmişdir.  Şöbədə  təhsilin  yüksək  səviyyədə  və  peşəkarlıqla  qurulması,  Tələbə  gənclər  arasında  tədris  intizamının  möhkəmləndirilməsi,  sağlam  işgüzar  mühitin  yaradılması  sahəsində  zəruri  tədbirlər  təşkil  olunub  həyata  keçirilir.